Page 7 - HBG Profile
P. 7

TỔNG QUAN                                             TỔNG QUAN
 OVERVIEW                                              OVERVIEW TẦM NHÌN             GIÁ TRỊ CỐT LÕI          CORE VALUES

 VISION                 “Chất lượng làm nên danh tiếng”
                       “Quality Makes Reputation”
 Hòa Bình Events - Group với vị trí là nhà tổ
 chức M.I.C.E (Hội nghị - Sự kiện - Du lịch)
 hàng đầu, hướng tới mục tiêu tầm nhìn đến
 2025 đạt Top 10 các công ty mạnh nhất châu
 Á và Top 50 các công ty M.I.C.E mạnh nhất       Tâm
 Châu Á. Chúng tôi luôn tuân thủ tiêu chuẩn       HEART
 phát triển hệ thống theo ISO; nguồn nhân lực
 yêu nghề, tận tâm, tận tụy, sáng tạo và tuân thủ
 quy định, chính sách là nền tảng cho sự phát
 triển lâu dài và bền vững. Thành công của quý
 khách là sinh mệnh của chúng tôi.

 HoaBinh Events - Group is a leading M.I.C.E
 (Conferences - Events - Travels) organizer,
 aiming for a vision by 2025 of reaching the Top
 10 strongest companies in Asia and the Top 50
 strongest M.I.C.E companies in Asia. We  Nhân                           Trí
 always comply with ISO system development  SỨ MỆNH EMPLOYEES               INTELLIGENCE
 standards. Human resources that love their job,  MISSION
 are conscientious, dedicated, creative, and comply
 with regulations and policies are the foundation for  Hòa Bình Events - Group luôn chủ động
 long-term and sustainable development. Your  hội nhập, bắt nhịp đổi mới và luôn tuân thủ
 success is our life.
 quy định. Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại
 những dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí phù
 hợp trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, sự kiện,
 triển lãm xúc tiến thương mại, du lịch, cung
 cấp các trang thiết bị hiện đại, góp phần vào
 sự phát triển và thành công của quý khách.


 HoaBinh Events - Group always proactively
 integrates, keeps up with innovation, and always
 complies with regulations. Our mission is to
 provide professional services at reasonable costs
 in the fields of organizing conferences, events,
 trade promotion exhibitions, travel, and providing  Tinh             Tín
 modern equipment, contributing to your growth  ELITE               TRUST
 and success.


 www.hoabinh-group.com
 06 (+84) 913.311.911 info@ hoabinh-group.com www.hoabinhevents.com (+84) 913.311.911 info@ hoabinh-group.com www.hoabinh-group.com 07
                               www.hoabinhevents.com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12