Page 2 - HBG Profile
P. 2

03 - 11.   TỔNG QUAN
                                                OVERVIEW

                                         Về chúng tôi /About us
          MỤC LỤC | TABLE OF CONTENT
                                  Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi
                                     Vision, Mission and Core Values
                                          Các giấy tờ pháp lý
                                          Our Legal Documents
                                         Đội ngũ của chúng tôi
                                                Our team                                       14 - 19.   GIẢI PHÁP

                                      TỔ CHỨC TRỌN GÓI

                               ALL-INCLUDESIVE ORGANIZING SOLUTION
                                                                   HỘI NGHỊ                 SỰ KIỆN                 THIẾT BỊ
                                                                 CONFERENCE                  EVENTS                EQUIPMENT
                          22 - 61.   DỊCH VỤ DẪN ĐẦU M.I.C.E

                                          THE M.I.C.E LEADER

                               62 - 63.   THẾ MẠNH THIẾT BỊ
                                       EQUIPMENT STRENGTHS

                              64 - 65.   THẾ MẠNH SẢN XUẤT

                                      PRODUCTION STRENGTHS

                               66 - 67.  THẾ MẠNH BOOKING                       DU LỊCH                XE DU LỊCH               ĐẶT PHÒNG
                                        (XE, VÉ, PHÒNG)                    TRAVEL              TRANSPORTATION             ACCOMMODATION

                           BOOKING STRENGTHS (CAR, TICKET, ROOM)

                       68 - 71.   NHỮNG DẤU ẤN PHÁT TRIỂN
                                   HALLMARKS OF DEVELOPMENT                              TỔNG QUAN                   72 - 73.  KHÁCH HÀNG ỦNG HỘ CHÚNG TÔI

                                      CUSTOMER’S TESTIMONIALS                                  OVERVIEW


                      74 - 75. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA

                                       HÒA BÌNH GROUP

                           DEVELOPMENT DIRECTION OF HOA BINH GROUP                                                                                           www.hoabinh-group.com
                                               www.hoabinh-group.com
      02               (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinhevents.com        (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinhevents.com               03
   1   2   3   4   5   6   7