Page 4 - HBG Profile
P. 4

TỔNG QUAN                                                        TỔNG QUAN
                                                  OVERVIEW                                                        OVERVIEW
         VỀ CHÚNG TÔI                                                     HỆ SINH THÁI CỦA HOÀ BÌNH GROUP

         About us                                                       HoaBinh Group’s ecviosystem of servies
       VỀ CHÚNG TÔI                                                        HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ HOÀ BÌNH EVENTS - GROUP

       ABOUT US                     Hơn 15 năm hoạt động với các chi nhánh tại:
         Thành lập: năm 2008 tại Hà Nội
         Established: 2008 in Hanoi          Over 15 years of operation with branches in:                   HOABINH EVENTS - GROUP’S ECOSYSTEM OF SERVICES
         Mã số thuế: 0102 720 141           27 - 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội
      Bước vào ngành M.I.C.E              Hơn 15 năm hoạt động trong ngành M.I.C.E
         Business Code: 0102 720 141
                                27 - 29 Doan Thi Diem Str., Dong Da Dist., Hanoi
      (Hội nghị - Sự kiện - Du lịch):         với các chi nhánh tại:
                                217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
         Đội ngũ nhân sự: Gần 500 nhân viên
      Năm 2008 tại Hà Nội               More than 15 years of operation in the M.I.C.E
                                217 Tran Phu Str., Hai Chau Dist., Danang
         Staff: Nearly 500 employees
                                05 Hoa Cau, Phú Nhuận, TP. HCM
      Entering the M.I.C.E               industry with branches in:
                                05 Hoa Cau Str., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City
      (Conference - Events - Travel) industry:      27-29 Doan Thi Diem Str., Dong Da Dist., Hanoi
                                Kim Bôi, Hoà Bình
      2008 in Hanoi                   217 Tran Phu Str., Hai Chau Dist., Danang
                                Kim Boi, Hoa Binh Province
      Mã số thuế: 0102 720 141              05 Hoa Cau Str., Phu Nhuan Dist.,                               Hội nghị - Sự kiện/ Convention - Event
                                Singapore
      Tax code: 0102 720 141               Ho Chi Minh City
                                Ấn Độ/ India
      Đội ngũ nhân sự: 500 cán bộ nhân viên       Kim Boi, Hoa Binh Province
      cố định và hơn 1000 nhân viên parttime       Singapore
      Staff: 500 permanent staff and more than      Thailand
      1,000 part-time staff
                                                                  Du lịch/ Tourist                                 Vé máy bay/
                                                                                                          Ticket Airlines

                                    Tổ chức thành công hơn
                                       Tổ chức thành công
                                    1000 sự kiện, hội nghị mỗi năm
                                       hơn 1000 sự kiện, hội nghị
                                       mỗi năm
                                    Successfully organizing more than
                                    1000 events per year                                        NHÀ TỔ CHỨC
                                       Successfully organizing more than
                                       1000 events per year
                                                                                 HỘI NGHỊ - SỰ KIỆN - DU LỊCH
                                                                                      HÀNG ĐẦU

                                    Cung cấp giải pháp dịch vụ cho hơn
                                       Cung cấp giải pháp dịch vụ
                                    3000 Tổ chức, Đơn vị:
                                       cho hơn 3000 Tổ chức, Đơn vị:
                                    Providing service solutions for over
                                       Providing service solutions for over
                                    3000 organizations:
                                       3000 organizations:
                                       Tổ chức UNDP toàn cầu
                                    Tổ chức UNDP toàn cầu/ Global UNDP           Cho thuê xe/ Transport                            Đặt phòng khách sạn/
                                                                                                            Booking
                                       Global UNDP
                                    Tổ chức Ngân Hàng Thế Giới, các
                                       Tổ chức Ngân Hàng Thế Giới, các
                                    đại sứ quán và các doanh nghiệp FDI
                                       đại sứ quán và các doanh nghiệp
                                    tại Việt Nam
                                       FDI tại Việt Nam
                                       World Bank, embassies, and FDI
                                    World Bank, embassies and FDI enterprises
                                       enterprises in Vietnam
                                    in Vietnam
                                       Các tổ chức Chính Phủ và
                                    Các tổ chức Chính Phủ và
                                       Phi Chính Phủ tại Việt Nam
                                    Phi Chính Phủ tại Việt Nam                                    Thiết bị sự kiện
                                       Government agencies and
                                       Non-governmental organizations
                                    Government agencies and Non-governmental                              Audio visual
                                       (NGOs) in Vietnam
                                    organizations (NGOs) in Vietnam                                                                                           www.hoabinh-group.com
                                               www.hoabinh-group.com
      04               (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinhevents.com        (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinhevents.com               05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9