Page 6 - HBG Profile
P. 6

TỔNG QUAN                                                        TỔNG QUAN
                                                  OVERVIEW                                                        OVERVIEW       TẦM NHÌN                                                                   GIÁ TRỊ CỐT LÕI          CORE VALUES

       VISION                                                                       “Chất lượng làm nên danh tiếng”
                                                                                   “Quality Makes Reputation”
      Hòa Bình Events - Group với vị trí là nhà tổ
     chức M.I.C.E (Hội nghị - Sự kiện - Du lịch)
     hàng đầu, hướng tới mục tiêu tầm nhìn đến
     2025 đạt Top 10 các công ty mạnh nhất châu
     Á và Top 50 các công ty M.I.C.E mạnh nhất                                                              Tâm
     Châu Á. Chúng tôi luôn tuân thủ tiêu chuẩn                                                               HEART
     phát triển hệ thống theo ISO; nguồn nhân lực
     yêu nghề, tận tâm, tận tụy, sáng tạo và tuân thủ
     quy định, chính sách là nền tảng cho sự phát
     triển lâu dài và bền vững. Thành công của quý
     khách là sinh mệnh của chúng tôi.

      HoaBinh Events - Group is a leading M.I.C.E
     (Conferences - Events - Travels) organizer,
     aiming for a vision by 2025 of reaching the Top
     10 strongest companies in Asia and the Top 50
     strongest M.I.C.E companies in Asia. We                                         Nhân                                           Trí
     always comply with ISO system development      SỨ MỆNH                            EMPLOYEES                                       INTELLIGENCE
     standards. Human resources that love their job,      MISSION
     are conscientious, dedicated, creative, and comply
     with regulations and policies are the foundation for   Hòa Bình Events - Group luôn chủ động
     long-term and sustainable development. Your      hội nhập, bắt nhịp đổi mới và luôn tuân thủ
     success is our life.
                                quy định. Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại
                                những dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí phù
                                hợp trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, sự kiện,
                                triển lãm xúc tiến thương mại, du lịch, cung
                                cấp các trang thiết bị hiện đại, góp phần vào
                                sự phát triển và thành công của quý khách.


                                 HoaBinh Events - Group always proactively
                                integrates, keeps up with innovation, and always
                                complies with regulations. Our mission is to
                                provide professional services at reasonable costs
                                in the fields of organizing conferences, events,
                                trade promotion exhibitions, travel, and providing                  Tinh                          Tín
                                modern equipment, contributing to your growth                     ELITE                        TRUST
                                and success.


                                                                                           www.hoabinh-group.com
                                               www.hoabinh-group.com
      06               (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinhevents.com        (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinhevents.com               07
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11